Zagrebački električni tramvaj d.o.o. objavljuje javni poziv za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto:
 
Datum objave: 1. kolovoza 2018. godine
 
Naziv radnog mjesta: VOZAČ AUTOBUSA I, u organizacijskim jedinicama prometa
Broj radnika: 50 izvršitelja
Vrsta radnog odnosa: ODREĐENO VRIJEME (1 godina)
Potrebna stručna sprema i smjer: SSS, vozač cestovnog motornog vozila, važeća vozačka dozvola "D" kategorije
Radno iskustvo: najmanje 1 godina na poslovima vozača „C“ i „D“ kategorije

Posebni uvjeti: 
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova vozača autobusa
  • periodička izobrazba vozača za prijevoz putnika ("KOD 95")
  • posjedovanje "kartice vozača" (memorijska kartica za digitalni tahograf)
Uvjeti rada: rad u smjenama, subotom, nedjeljom i blagdanom

Rok za dostavu ponuda: 15 dana
NAPOMENA: rok za podnošenje prijava produljuje se do 24. kolovoza 2018. godine.

 
Dokazi uz ponudu:
  • molba i životopis
  • ispunjen i potpisan obrazac (preuzmite OVDJE)
  • svjedodžba o završenom srednjoškolskom obrazovanju u zanimanju vozač cestovnog motornog vozila
  • potvrda o radnom iskustvu na poslovima vozača C i D kategorije – najmanje 1 godina
  • e-ispis HZMO
  • preslike: važeće vozačke dozvole "D" kategorije, kartice vozača, potvrde o provedenoj periodičkoj izobrazbi vozača za prijevoz putnika ("KOD 95"), osobne iskaznice
Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) , dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika/ce nacionalne manjine.

Temeljem obaveza koje proizlaze za sve subjekte iz Opće uredbe o zaštiti podataka (UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka), ZET prikuplja i obrađuje osobne podatke sadržane u traženoj dokumentaciji, isključivo u svrhu poduzimanja postupaka u smislu zasnivanja radnog odnosa, što čini zakonitu svrhu obrade osobnih podataka na temelju čl.6. st.1. točka c) Uredbe. Sva predana dokumentacija čuvat će se 5 godina nakon završetka selekcijskog postupka po javnom pozivu.

ZET je svjestan kako su osobni podaci kandidata njegovo vlasništvo te, iako su ti podaci neophodni za prijavu na Javni poziv, kandidati u svakom trenutku zadržavaju određena prava u odnosu na obrade njihovih podataka, zajamčena navedenom Uredbom.


Ponuda se podnosi na adresu:

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.
Poslovi ljudskih resursa
Ozaljska 105,
10 110 Zagreb
S naznakom 
„Za javni poziv za iskazivanje interesa za zapošljavanje ".
Top