Zaštita osobnih podataka

Temeljem obaveza koje proizlaze za sve subjekte iz Opće uredbe o zaštiti podataka (UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ) definirana je Politika zaštite osobnih podataka Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o. koja regulira i propisuje pristup zaštiti osobnih podataka.
Prikupljanje i obrada osobnih podataka dozvoljeni su isključivo na temelju zakonite svrhe, u skladu s Uredbom. Podaci moraju biti točni i potpuni, te razmjerni svrsi u koju se obrađuju.
Politika utvrđuje pravila povezana sa zaštitom pojedinaca kod prikupljanja i obrade osobnih podataka i pravila povezanih sa slobodnim kretanjem osobnih podataka, a u primjeni je od 23.5.2018.godine.

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Antonija Marasović

Zahtjevi se mogu predati osobno ili poslati poštom na:

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.
Ozaljska 105
10000 Zagreb
s naznakom "Službenik za zaštitu osobnih podataka".
 
Zahtjev se također može dostaviti putem elektroničke pošte na adresu:
zastita-podataka@zet.hr

U nastavku su dostupni obrasci Zahtjeva u skladu s pravima koje korisnicima jamči Uredba u čl. 15., 16., 17. i 18.:

Zahtjev za pristup osobnim podacima

Zahtjev za brisanje osobnih podataka

Zahtjev za ispravak osobnih podataka
Top