Pravo na pristup informacijama

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013 , 85/2015 , 69/2022 ) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“.

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/2014 , 15/2014 , 141/2022) (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).

Dokumenti za preuzimanje:

Upitnik za samoprocjenu tijela javne vlasti

Godišnja izvješšća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama:

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2023. godinu(PDF)
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2023. godinu(CSV)
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2022. godinu(PDF)
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2022. godinu(CSV)
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2021. godinu(PDF
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2021. godinu(CSV)
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020. godinu(PDF)
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020. godinu(CSV)
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019. godinu(PDF)
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019. godinu(CSV)
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018. godinu(PDF)
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018. godinu(CSV)

Obrasci za preuzimanje:
Zakoni i propisi:
 
Poslovna izvješća:
 
Podatci o primanjima direktora društva Zagrebački električni tramvaj d.o.o.:

Sukladno Zaključku o podacima o svim primanjima i pravima iz radnog odnosa predsjednika i članova uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o., voditelja podružnica Zagrebačkog holdinga d.o.o., direktora trgovačkih društava i ustanove u kojima Grad Zagreb ili Zagrebački holding d.o.o. ima poslovne udjele kojeg je donijela Gradska skupština Grada Zagreba na 13. sjednici 23. lipnja 2022. (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/22), u nastavku objavljujemo  podatke o primanjima direktora društva Zagrebački električni tramvaj d.o.o., gospodina Marka Bogdanovića:
 
PRIMANJA DIREKTORA DRUŠTVA
(BRUTO IZNOS)
NAKNADE

34.300,00 kuna 
stručno usavršavanje (nije konzumirano)
godišnji sistematski pregled (nije konzumirano)
službeni automobil s pravom korištenja 24 sata
 
Prijedlozi, pohvale i prigovori korisnika

Javni pozivi za iskazivanje interesa za zapošljavanje

Uprava - ustrojstvo


Službenik za informiranje

Dario Antić
E-mail:sluzbenikzainformiranje@zet.hr
Adresa:  Zagrebački električni tramvaj d.o.o.
Ozaljska 105, 10 110 Zagreb

tel.: +385 1 3651 900
fax.: +385 1 3630 379
Top