Odredbe

Sigurnost putnika i naših djelatnika, ali i svih drugih sudionika u prometu - naš je imperativ! Kako bismo svakodnevno realizirali prijevozne usluge na najvećoj mogućoj razini, od velike je važnosti pridržavati se pozitivnih zakonskih propisa te drugih akata koji reguliraju uvjete prijevoza.

Samo zajedničkim i obostranim naporima možemo u našem gradu osiguravati kvalitetan javni prijevoz, zbog čega je važno pridržavati se važećih pravila i uvjeta korištenja usluga. Zahvaljujemo vam što surađujete s našim osobljem!

Prije korištenja prijevoznih usluga, ljubazno molimo, provjerite odredbe kojima je prijevoz tramvajem, autobusom, žičarom i uspinjačom reguliran! Svaku nejasnoću uvijek možete otkloniti pozivom u naš Pozivni centar!

Opći uvjeti prijevoza

Odlukom Gradske skupštine o prijevozu putnika u javnom prometu uređeni su uvjeti i način korištenja, odnosno realizacije javnog prijevoza na području Grada Zagreba.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prijevozu putnika u javnom prometu (25/13)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prijevozu putnika u javnom prometu(2/17)

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18 i 110/18 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 4. stavka 1. točke 31. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine 41/18) i članka 12. Izjave o osnivanju Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o. (cjelovit tekst od 27. lipnja 2019.), uz prethodnu suglasnost Gradske skupštine Grada Zagreba, Uprava društva Zagrebački električni tramvaj donijela je Opće uvjete isporuke komunalne usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika. Ovim se općim uvjetima isporuke komunalne usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika utvrđuju uvjeti pružanja odnosno korištenja komunalne usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika, međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge te način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene usluge.

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika (22/19)

Dužnosti prijevoznika

Donosimo pregled najčešćih nedoumica koje se odnose na obveze ZET-a kao javnog prijevoznika.
 • Vozač je dužan zaustaviti vozilo na svim stajalištima svoje linije, a ulazak i izlazak putnika dozvoljen je isključivo na stajalištu i to dok je vozilo zaustavljeno, osim u slučaju duljih zastoja.
 • Iznimno, vozač autobusa nije dužan vozilo zaustaviti na svim stajalištima svoje linije, ako u vozilu nema putnika koji žele izaći i na stajalištu nema putnika.
 • Vozaču je zabranjeno kretanje i vožnja s otvorenim vratima, što je i onemogućeno. 
 • Vozač je dužan uljudno se odnositi prema putnicima.
 • Tijekom vožnje vozač ne smije razgovarati s putnicima. 
Cilj svakog prijevoznika jest osigurati prometnu povezanost, odnosno pružiti uslugu prijevoza u svim uvjetima, sukladno važećem rasporedu vožnje. Nažalost, na tijek prometa najčešće utječu i vanjski čimbenici na koje se preventivno vrlo često ne može utjecati. Poremećaji u prometu najčešće su uzrokovani prometnim nesrećama, gužvama i kvarovima. U tim slučajevima, putnici na poveznici https://www.zet.hr/preuzimanja/e-ispricnica/334 mogu zatražiti i dobiti e-potvrdu o neredovitosti pojedinih linija. 

Obveze putnika

Kao što obveze ima prijevoznik, tako se i putnici trebaju pridržavati određenih propisa, odnosno pravila, tijekom korištenja javne prijevozne usluge. Takvi su propisi doneseni kako bi se sigurnost svih sudionika u prometu održavala na najvećoj mogućoj razini. Ljubazno Vas molimo za razumijevanje. Samo zajedničkom suradnjom putovanje činimo još ugodnijim! 
 • Putnik je osoba koja se prevozi vozilom javnog gradskog prijevoza ili vozilo dočekuje na stajalištu!
 • Za vrijeme vožnje putnik treba imati valjanu voznu kartu, u autobuse ulaziti na prva vrata te se elektroničkom kartom registrirati prilikom svakoga ulaska u svako vozilo ZET-a.
 • Putnik u vozilu smije zauzeti samo jedno sjedalo, a prednost imaju invalidi, stariji, roditelji s djecom i trudnice. 
 • U vozila ne smiju ulaziti osobe koje bi svojim ponašanjem, prtljagom ili stvarima koje unesu u vozilo mogle ugroziti sigurnost putnika te osobe mlađe od šest godina bez pratnje odrasle osobe.
 • Konzumacija hrane nije dozvoljena u vozilima, kao niti vožnja s koturaljkama, odnosno u obući neprikladnoj za sigurno putovanje.
ULAZAK I IZLAZAK PUTNIKA NIJE DOZVOLJEN NAKON, ODNOSNO TIJEKOM ZVUČNOG I/ILI SVJETLOSNOG SIGNALA NA VRATIMA!

Prijevoz prtljage posebno je definiran, kao i prijevoz pasa te postupanja tijekom kontrole karata.

Putnicima nije dozvoljeno:
 • unositi u vozilo prtljagu, stvari i životinje suprotno odredbama Odluke
 • ometati prometno osoblje u obavljanju službe
 • uznemiravati ostale putnike
 • bacati otpatke i oštećivati vozilo i njegove oznake
 • konzumirati hranu, alkohol i pušiti u vozilu
 • ometati naplatu i kontrolu karte
 • ulaziti u vozilo kad vozač u vozilu objavi da vozilo ne prima putnike ili da je već popunjeno
 • onemogućavati otvaranje i zatvaranje vrata kao i nasilno otvarati vrata na vozilu
 • ulaziti i izlaziti iz vozila u pokretu, pridržavati se za vozilo ili voziti na vanjskom dijelu vozila

Prijevoz prtljage

Putnik u vozilo smije unositi ručnu prtljagu, dječja i invalidska kolica, sportsku opremu i drugu prtljagu koja svojim dimenzijama i svojstvima ne ugrožava sigurnost putnika.

Ručnu prtljagu potrebno je smjestiti tako da zauzima što manje prostora u vozilu, da ne ometa, niti da na bilo koji način ne ugrožava ostale putnike.

Prtljaga koja se unosi u vozilo ne smije biti dimenzija većih od 80x50x40 cm ili teža od 30 kg.
 
Zabranjeno je u vozilo unositi predmete koji mogu ozlijediti, ugroziti život, zdravlje i imovinu putnika, kao i prometnog osoblja.

Cijena pojedinačne karte za prijevoz ručne prtljage u jednoj zoni, iznosi 1,33 €, a u noćnom prometu, odnosno od 00.00 do 4 sata, 1,99 €

Skije i ručna prtljaga koju putnik drži u ruci ili na krilu, a koja ne zauzimaju posebno mjesto, prevozi se besplatno. 

Prijevoz životinja

Slijepe osobe imaju pravo u vozilo uvesti psa vodiča, osobe u invalidskim kolicima rehabilitacijskog psa, djeca s teškoćama u razvoju uz pratnju roditelja i terapijskog psa, a treneri pasa pse u školovanju. U vozilo se smije uvesti i pas štenac na socijalizaciji u obitelji. Takvi psi moraju nositi službenu ormu.
 
Dopušten je prijevoz i kućnih ljubimaca, pod posebnim uvjetima.

Psi visine do 30 centimetara, kao i mačke te druge male pitome životinje smiju se prevoziti, ali u odgovarajućim transportnim kutijama. Za njih se ne naplaćuje dodatna karta.

Dopušten je i prijevoz pasa koji u grebenu imaju više od 30 cm, uz uvjet da pas ima brnjicu i vodi se na kratkom povodcu, uz propisanu dokumentaciju, odnosno ispravu o upisu i cijepljenju protiv bjesnoće. Za njih se naplaćuje dodatna karta sukladno važećem Cjeniku.

Putnik koji je uveo kućnog ljubimca u vozilo odgovoran je za njegovo ponašanje i sam će nadoknaditi štetu koju kućni ljubimac nanese drugim putnicima u vozilu ili onečisti vozilo tako da se vozilo mora povući u spremište na čišćenje.

Zabranjen je prijevoz opasnih pasa, određenih posebnim propisima.

Putnici koji u vozila uvode kućne ljubimce trebaju:ulaziti na prednja vrata (uz vozača) i zadržavati se na prednjem dijelu vozila nositi pribor za čišćenje fekalija očistiti površinu u vozilu koju njegov kućni ljubimac onečisti. Putnik u vozilo može uvesti samo jednog kućnog ljubimca.

Kontrola karata

Djelatnici kontrole karata svakodnevno na području naše prometne mreže, u svim tramvajskim i autobusnim vozilima, kontroliraju valjanost voznih karata.

Kako bi usluga prijevoza bila što kvalitetnija i kako se ne bi usporavao prometni proces od obostrane je koristi njegovati korektnu suradnju između našeg kontrolnog osoblja i putnika.

Važno je znati, kako kontrolori karata svoj posao mogu obavljati u civilnoj ili službenoj odjeći. Prilikom kontrole, svaki djelatnik mora se identificirati identifikacijskom iskaznicom, a preporuka jest da upravo iskaznicu istaknu na vidljivom mjestu svoje civilne ili službene odjeće.

S druge strane, putnik na zahtjev kontrolora mora predočiti valjanu voznu kartu, a ukoliko kartu nema ili je istekla, na zahtjev ovlaštene osobe prijevoznika dužan je dati vjerodostojne podatke o svojem identitetu. Odbije li putnik dati tražene podatke i prekine li se bilo kakav oblik korektne komunikacije, kontrolor može zatražiti pomoć, odnosno asistenciju policijskih službenika.
 
Eventualne i opravdane prigovore na kaznu moguće je u roku 8 dana od prekršaja uputiti na adresu: karte@zet.hr ili dostaviti pisanim putem na adresu : "Zagrebački električni tramvaj d.o.o., Odjel za zaštitu tarifa, Ozaljska 105, 10000 Zagreb.
 
VOŽNJA BEZ KARTE - NAJSKUPLJA VOŽNJA!
 
"Novčanom kaznom od 66,36 - 106,81 € kaznit će se za prekršaj putnik ako na zahtjev ovlaštene osobe prijevoznika ne predoči valjanu voznu kartu radi kontrole", stoji u službenim odredbama javnog prijevoza u Zagrebu.

Počinitelju prekršaja, nadležni komunalni redari na temelju vjerodostojne dokumentacije, odnosno izvješća prijevoznika, izdat će potvrdu o počinjenom prekršaju u visini polovice propisanog minimuma novčane kazne, odnosno 33,18 €. Ukoliko počinitelj prekršaja plati izrečenu novčanu kaznu, neće se voditi prekršajni postupak.

Ne plati li počinitelj prekršaja izrečenu kaznu izdat će se obavezni prekršajni nalog s troškovima prekršajnog postupka, s rokom plaćanja od 8 dana. Novčana kazna izrečena obaveznim prekršajnim nalogom smatrat će se u cijelosti plaćenom, ako počinitelj prekršaja plati dvije trećine izrečene kazne, odnosno 44,20 €, kao i trošak postupka koji iznosi 26,54 €. Podnese li počinitelj prekršaja prigovor na novčanu kaznu izrečenu obaveznim prekršajnim nalogom, nastavit će se pokrenuti prekršajni postupak pred nadležnim sudom, a u suprotnome pokrenut će se i ovršni postupak.

Na službenoj potvrdi koju kontrolor karata izdaje putniku bez valjane karte, nalaze se i podaci o broju žiro računa i pozivu na broj uplate, a koji su potrebni za plaćanje općom uplatnicom ili uplatom putem Internet bankarstva. 
 
I zato je vožnja bez karte, najskuplja vožnja!

Datoteke u GTFS formatu

Podatci (GTFS static data i GTFS realtime data) čiji je autor tvrtka Zagrebački električni tramvaj d.o.o., ustupljeni su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.
Top