Zagrebački električni tramvaj d.o.o. dana 12. listopada 2021. godine objavljuje:
 
Javni poziv za postavljanje pokretnina, u naravi samoposlužnih aparata za tople i hladne napitke i prehrambene proizvode na određeno vrijeme od 5 (pet) godina

Rok za dostavu ponuda je 15 dana od objave Javnog poziva, najkasnije do 27. listopada 2021. godine do 14:00 sati, bez obzira na način dostave.
 
Pisane ponude se mogu poslati preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu: ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ D.O.O., Ured Uprave, Ozaljska 105, 10000 Zagreba, s naznakom:
 
"ZA JAVNI POZIV- NE OTVARATI – SAMOPOSLUŽNI APARATI“ ili predati neposredno u pisarnici Zagrebačkog električnog tramvaja, radnim danom od 7:30 do 14:00 sati.

Rok za dostavu  ponuda je 15 dana od objave Javnog poziva, najkasnije do 27. listopada 2021. godine do 14.00 sati, bez obzira na način dostave
ZET d.o.o. Zagreb, Ozaljska 105, temeljem Odluke skupštine Društva donesene na 18. sjednici održanoj 14. rujna 2021. godine., raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
ZA IZBOR DIREKTORA TRGOVAČKOG DRUŠTVA
ZET D.O.O., ZAGREB
1 IZVRŠITELJA (M/Ž)- ispravak – dopuna dokumentacije

I.
Kandidat za direktora ZET d.o.o., Zagreb (dalje u tekstu: ZET d.o.o.), osim uvjeta propisanih člankom 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), mora ispunjavati i sljedeće uvjete:
 1. da ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij odgovarajuće struke (VII. stupanj stručne spreme);
 2. da ima najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju navedeni stupanj stručne spreme;
 3. da ima najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim pozicijama u upravljanju trgovačkim društvima i/ili drugim pravnim osobama;
 4. da priloži prijedlog programa razvoja ZET d.o.o, koji definira strateški okvir te glavne aktivnosti koje je potrebno poduzeti radi povećanja učinkovitosti i kvalitete usluga koje pruža ZET d.o.o. (maksimalna duljina teksta tri stranice);
 5. da se protiv nje/njega ne vodi kazneni postupak.
II.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, e-adresa) kandidat za direktora ZET-a d.o.o. dužan je priložiti:
 
 • životopis u kojem će, u skladu s dostavljenim dokazima, obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz javnog natječaja;
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s uvjetima iz javnog natječaja, presliku diplome, a kandidat koji je traženi stupanj obrazovanja stekao izvan Republike Hrvatske dužan je dostaviti presliku diplome zajedno s prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni jezik i potvrdu o priznatoj visokoškolskoj kvalifikaciji od nadležnog tijela ili agencije Republike Hrvatske; (Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista);
 • Elektronički zapis (e-radna knjižica) ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, koja nije starija od mjesec dana, a koji zapis/potvrda, između ostalih podataka, sadržava podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu, općini rada – prebivališta i trajanju staža osiguranja;
 • potvrdu poslodavca iz koje je razvidno da je na rukovodećim pozicijama do sada imao najmanje pet godina iskustva ili izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda iz kojeg je razvidno da je bio najmanje pet godina osoba ovlaštena za zastupanje određenog trgovačkog društva ili pravne osobe;
 • kandidat koji je radno iskustvo stekao izvan Republike Hrvatske dužan je dostaviti potvrdu, zajedno s prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni strani jezik, iz koje je razvidno da ima najmanje deset godina radnog iskustva u odgovarajućoj struci i najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim pozicijama, a kojom se takva činjenica dokazuje u državi u kojoj je radio na rukovodećim pozicijama;
 • prijedlog programa razvoja ZET d.o.o, maksimalne duljine teksta tri stranice. prijedlog programa razvoja ZET d.o.o, koji definira strateški okvir te glavne aktivnosti koje je potrebno poduzeti radi povećanja učinkovitosti i kvalitete usluga koje pruža ZET d.o.o. (maksimalna duljina teksta tri stranice);
 • izjavu kandidata ovjerenu kod javnog bilježnika, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave;
 • uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili putem sustava e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, koje ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave.
 Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
 Temeljem članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17, 98/19 i 84/21) kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti dužni su dostaviti sve dokaze iz citiranih odredbi Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166
 Kandidat koji se, sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, 157/2013, 152/2014, 39/2018 i 32/2020), poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
III.
Izbor direktora ZET-a provodi se za mandatno razdoblje u trajanju od četiri godine.
Prijave na javni natječaj podnose se do 2. listopada 2021. u zatvorenoj omotnici, osobno na urudžbeni ured ili poštom preporučeno na adresu Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb, s naznakom „Prijava na javni natječaj – za izbor direktora ZET d.o.o. – ne otvarati“.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
Za administrativnu provjeru dokumentacije nadležan je Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša.
Kandidati čije su prijave pravodobne i potpune, koji ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja, i koji su ostvarili najveći broj bodova za dokazane uvjete javnog natječaja iz točaka 3. i 4. (maksimalno 7 kandidata) bit će pozvani na razgovor, o čemu će biti pravodobno obaviješteni. Bodovanje i razgovore provodi Skupština društva ZET d.o.o.
Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom.
Po završetku javnog natječaja kandidati će na email adrese biti obaviješteni o rezultatima.
Riječi i pojmovi, korišteni u javnom natječaju, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Više informacija o poslovanju ZET d.o.o. kandidati mogu pronaći na stranicama www.zet.hr.
Top