Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) čl. 10. st. 1., toč. 10., Zagrebački električni tramvaj d.o.o. objavljuje dana 14.07.2022. godine

OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG POZIVA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Vozača autobusa


Na temelju raspisanog Javnog poziva za iskazivanje interesa za zapošljavanje vozača autobusa na određeno vrijeme objavljenog dana 28. ožujka 2022. godine, tražili su se kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
- srednja stručna sprema, smjer vozač cestovnog motornog vozila
- važeća vozačka dozvola D kategorije
- najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima vozača C i D kategorije
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova vozača
- periodička izobrazba vozača za prijevoz putnika (KOD 95)
- posjedovanje „kartice vozača“ (memorijska kartica za digitalni tahograf)

Nakon provedenog natječajnog i selekcijskog postupka odabrani su sljedeći kandidati:
1.  ANĐELIĆ JURO
2.  ANIĆ MARIO
3.  BAKUNIĆ VLADIMIR
4.  BLAŽEVIĆ ANTE
5.  BEJIĆ ANTONIO
6.  CRNKOVIĆ VJEKOSLAV
7.  ČUKELJ KARLO
8.  ĆOSIĆ IGOR
9.  DILBER TOMISLAV
10. DUVNJAK IVAN
11. GLIGOROVSKI MARKO
12. GRADSKI TOMISLAV
13. HALAPIR MARIO
14. HORVAT SAMSON
15. HORVAT STJEPAN
16. ILOVAČA ZLATKO
17. INKRET IVICA
18. JAGODIĆ ANTUN
19. JAKIRČEVIĆ NINOSLAV
20. JAKUPOVIĆ AMIR
21. JENIĆ BRANIMIR
22. JOSIĆ MARKO
23. JURAKIĆ FRANJO
24. KABELKA KRISTIAN
25. KALINGAR JASMIN
26. KIŠ KRISTIJAN
27. KIŠASONDI MIROSLAV
28. KLEN DUBRAVKO
29. KOLETIĆ ŽELJKO
30. KRAČUN KREŠO
31. KRALJ TOMISLAV
32. KUPINA JOSIP
33. KUZMIĆ STJEPAN
34. LACKOVIĆ ALEKSANDAR
35. MAJDANDŽIĆ JOSIP (1987.)
36. MAJDANDŽIĆ JOSIP (1998.)
37. MAJTA DAMIR
38. MARKANOVIĆ KRISTIJAN
39. MARKIŠ IVAN
40. MARTIĆ DOMINIK
41. MATIJEVIĆ RADENKO
42. MEŠTROVIĆ ALEN
43. MOGULJAK MARKO
44. MRAHUNEC KREŠIMIR
45. OŠUST BERISLAV
46. PERANOVIĆ VLADIMIR
47. PIŠČETEK IVICA
48. POSAVEC BRANIMIR
49. POZNIĆ BOJAN
50. PREININGER FILIP
51. PRIMORAC ZORAN
52. PUHELEK ZLATKO
53. RANITOVIĆ ŽELJKO
54. REVALJ DARIO
55. RONČEVIĆ MARTIN
56. SRUK ANDREAS-MLADEN
57. STUPAR JASMIN
58. ŠTAMPAR DEJAN
59. ŠURLAN TOMISLAV
60. TADIĆ PETAR
61. TRESIĆ LUKA
62. TUDEK MIROSLAV
63. VALENT DOMAGOJ
64. VITAS TOMISLAV
65. VOJIĆ JASMIN
66. VUJNOVIĆ MIROSLAV
67. ZELIĆ IVAN

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o. dana 28. ožujka 2022. godine objavljuje:


Javni poziv - "Vozač autobusa I"  - 80 izvršitelja na određeno vrijeme od 1 godine 

Obrazac za prijavu na Javni poziv objavljen 28. ožujka 2022. godine možete preuzeti ovdje.

Ponuda se pisanim putem podnosi od 29. ožujka do 12. travnja 2022. godine na adresu:

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.
Poslovno područje
Pravnih poslova i ljudskih resursa
Ozaljska 105
10000 Zagreb 
s naznakom "Za javni poziv za iskazivanje interesa za zapošljavanje na poslovima radnog mjesta Vozač autobusa I - 80 izvršitelja na određeno vrijeme od 1 godine".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o. Zagreb, Ozaljska 105, temeljem Odluke skupštine Društva donesene na 22. sjednici održanoj 15. veljače 2022. godine, raspisuje:
 
JAVNI NATJEČAJ
za izbor članova Uprave/direktora trgovačkog društva
Zagrebački električni tramvaj d.o.o., Zagreb
za područja financija, javne nabave i upravljanja ljudskim potencijalima.
 
2 izvršitelja (m/ž)


I.

Kandidat za člana Uprave/direktora Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o., Zagreb (dalje u tekstu: ZET d.o.o.), osim uvjeta propisanih člankom 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), mora ispunjavati i sljedeće uvjete:da ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij odgovarajuće struke (VII. stupanj stručne spreme);
da ima najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju navedeni stupanj stručne spreme;
da ima najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim pozicijama u upravljanju trgovačkim društvima i/ili drugim pravnim osobama;
da priloži prijedlog programa razvoja ZET d.o.o. koji definira strateški okvir te glavne aktivnosti koje je potrebno poduzeti radi unapređenja poslovanja u područjima financija, javne nabave i upravljanja ljudskim potencijalima (maksimalna duljina teksta tri stranice);
da se protiv nje/njega ne vodi kazneni postupak. 

II.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, e-adresa) kandidat za člana Uprave/direktora ZET-a d.o.o. dužan je priložiti:životopis u kojem će, u skladu s dostavljenim dokazima, obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz javnog natječaja;
dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s uvjetima iz javnog natječaja, presliku diplome, a kandidat koji je traženi stupanj obrazovanja stekao izvan Republike Hrvatske dužan je dostaviti presliku diplome zajedno s prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni jezik i potvrdu o priznatoj visokoškolskoj kvalifikaciji od nadležnog tijela ili agencije Republike Hrvatske; (ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista);
Elektronički zapis (e-radna knjižica) ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, koja nije starija od mjesec dana, a koji zapis/potvrda, između ostalih podataka, sadržava podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu, općini rada – prebivališta i trajanju staža osiguranja;
potvrdu poslodavca iz koje je razvidno da je na rukovodećim pozicijama do sada imao najmanje pet godina iskustva ili izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda iz kojeg je razvidno da je bio najmanje pet godina osoba ovlaštena za zastupanje određenog trgovačkog društva ili pravne osobe;
kandidat koji je radno iskustvo stekao izvan Republike Hrvatske dužan je dostaviti potvrdu, zajedno s prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni strani jezik, iz koje je razvidno da ima najmanje deset godina radnog iskustva u odgovarajućoj struci i najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim pozicijama, a kojom se takva činjenica dokazuje u državi u kojoj je radio na rukovodećim pozicijama;

prijedlog programa razvoja ZET d.o.o. koji definira strateški okvir te glavne aktivnosti  koje je potrebno poduzeti radi unapređenja poslovanja u područjima financija, javne nabave i upravljanja ljudskim potencijalima (maksimalna duljina teksta tri stranice);
izjavu kandidata ovjerenu kod javnog bilježnika, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave;

uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili putem sustava e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, koje ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave. 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
 
Temeljem članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17, 98/19 i 84/21) kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti dužni su dostaviti sve dokaze iz citiranih odredbi Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske
https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166
 

Kandidat koji se, sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, 157/2013, 152/2014, 39/2018 i 32/2020), poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
III.

Izbor članova Uprave/direktora ZET-a provodi se za mandatno razdoblje u trajanju od četiri godine.

Prijave na javni natječaj podnose se do 4. ožujka 2022. u zatvorenoj omotnici, osobno na urudžbeni ured ili poštom preporučeno na adresu Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranjeTrg Stjepana Radića 1, Zagreb, s naznakom „Prijava na javni natječaj – za izbor članova Uprave/direktora ZET d.o.o. – ne otvarati“.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
Za administrativnu provjeru dokumentacije nadležan je Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje.
 
Kandidati čije su prijave pravodobne i potpune, koji ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja, i koji su ostvarili najveći broj bodova za dokazane uvjete javnog natječaja iz točaka 3. i 4. (maksimalno 10 kandidata) bit će pozvani na razgovor, o čemu će biti pravodobno obaviješteni.
 
Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom.
 
Po završetku javnog natječaja kandidati će na email adrese biti obaviješteni o rezultatima.

Riječi i pojmovi, korišteni u javnom natječaju, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Više informacija o poslovanju tvrtke, kandidati mogu pronaći na  mrežnoj stranici ZET-a.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zagrebački električni tramvaj d.o.o. dana 12. listopada 2021. godine objavljuje:
 
Javni poziv za postavljanje pokretnina, u naravi samoposlužnih aparata za tople i hladne napitke i prehrambene proizvode na određeno vrijeme od 5 (pet) godina

Rok za dostavu ponuda je 15 dana od objave Javnog poziva, najkasnije do 27. listopada 2021. godine do 14:00 sati, bez obzira na način dostave.
 
Pisane ponude se mogu poslati preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu: ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ D.O.O., Ured Uprave, Ozaljska 105, 10000 Zagreba, s naznakom:
 
"ZA JAVNI POZIV- NE OTVARATI – SAMOPOSLUŽNI APARATI“ ili predati neposredno u pisarnici Zagrebačkog električnog tramvaja, radnim danom od 7:30 do 14:00 sati.

Rok za dostavu  ponuda je 15 dana od objave Javnog poziva, najkasnije do 27. listopada 2021. godine do 14.00 sati, bez obzira na način dostave
Top