ZET d.o.o. Zagreb, Ozaljska 105, temeljem Odluke skupštine Društva donesene na 18. sjednici održanoj 14. rujna 2021. godine., raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
ZA IZBOR DIREKTORA TRGOVAČKOG DRUŠTVA
ZET D.O.O., ZAGREB
1 IZVRŠITELJA (M/Ž)- ispravak – dopuna dokumentacije

I.
Kandidat za direktora ZET d.o.o., Zagreb (dalje u tekstu: ZET d.o.o.), osim uvjeta propisanih člankom 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), mora ispunjavati i sljedeće uvjete:
 1. da ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij odgovarajuće struke (VII. stupanj stručne spreme);
 2. da ima najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju navedeni stupanj stručne spreme;
 3. da ima najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim pozicijama u upravljanju trgovačkim društvima i/ili drugim pravnim osobama;
 4. da priloži prijedlog programa razvoja ZET d.o.o, koji definira strateški okvir te glavne aktivnosti koje je potrebno poduzeti radi povećanja učinkovitosti i kvalitete usluga koje pruža ZET d.o.o. (maksimalna duljina teksta tri stranice);
 5. da se protiv nje/njega ne vodi kazneni postupak.
II.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, e-adresa) kandidat za direktora ZET-a d.o.o. dužan je priložiti:
 
 • životopis u kojem će, u skladu s dostavljenim dokazima, obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz javnog natječaja;
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s uvjetima iz javnog natječaja, presliku diplome, a kandidat koji je traženi stupanj obrazovanja stekao izvan Republike Hrvatske dužan je dostaviti presliku diplome zajedno s prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni jezik i potvrdu o priznatoj visokoškolskoj kvalifikaciji od nadležnog tijela ili agencije Republike Hrvatske; (Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista);
 • Elektronički zapis (e-radna knjižica) ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, koja nije starija od mjesec dana, a koji zapis/potvrda, između ostalih podataka, sadržava podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu, općini rada – prebivališta i trajanju staža osiguranja;
 • potvrdu poslodavca iz koje je razvidno da je na rukovodećim pozicijama do sada imao najmanje pet godina iskustva ili izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda iz kojeg je razvidno da je bio najmanje pet godina osoba ovlaštena za zastupanje određenog trgovačkog društva ili pravne osobe;
 • kandidat koji je radno iskustvo stekao izvan Republike Hrvatske dužan je dostaviti potvrdu, zajedno s prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni strani jezik, iz koje je razvidno da ima najmanje deset godina radnog iskustva u odgovarajućoj struci i najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim pozicijama, a kojom se takva činjenica dokazuje u državi u kojoj je radio na rukovodećim pozicijama;
 • prijedlog programa razvoja ZET d.o.o, maksimalne duljine teksta tri stranice. prijedlog programa razvoja ZET d.o.o, koji definira strateški okvir te glavne aktivnosti koje je potrebno poduzeti radi povećanja učinkovitosti i kvalitete usluga koje pruža ZET d.o.o. (maksimalna duljina teksta tri stranice);
 • izjavu kandidata ovjerenu kod javnog bilježnika, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave;
 • uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili putem sustava e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, koje ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave.
 Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
 Temeljem članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17, 98/19 i 84/21) kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti dužni su dostaviti sve dokaze iz citiranih odredbi Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166
 Kandidat koji se, sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, 157/2013, 152/2014, 39/2018 i 32/2020), poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
III.
Izbor direktora ZET-a provodi se za mandatno razdoblje u trajanju od četiri godine.
Prijave na javni natječaj podnose se do 2. listopada 2021. u zatvorenoj omotnici, osobno na urudžbeni ured ili poštom preporučeno na adresu Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb, s naznakom „Prijava na javni natječaj – za izbor direktora ZET d.o.o. – ne otvarati“.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
Za administrativnu provjeru dokumentacije nadležan je Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša.
Kandidati čije su prijave pravodobne i potpune, koji ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja, i koji su ostvarili najveći broj bodova za dokazane uvjete javnog natječaja iz točaka 3. i 4. (maksimalno 7 kandidata) bit će pozvani na razgovor, o čemu će biti pravodobno obaviješteni. Bodovanje i razgovore provodi Skupština društva ZET d.o.o.
Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom.
Po završetku javnog natječaja kandidati će na email adrese biti obaviješteni o rezultatima.
Riječi i pojmovi, korišteni u javnom natječaju, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Više informacija o poslovanju ZET d.o.o. kandidati mogu pronaći na stranicama www.zet.hr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) čl. 10. st. 1., toč. 10., Zagrebački električni tramvaj d.o.o. objavljuje dana 28.05.2021. godine

OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG POZIVA ZA ZAPOŠLJAVANJE
na poslovima "Čuvar I" - Služba općih poslova, Odjel sigurnosti.

Na temelju raspisanog Javnog poziva za iskazivanje interesa za zapošljavanje na radnom mjestu "Čuvar I " u Službi općih poslova, Odjel sigurnosti, na određeno vrijeme od jedne godine, objavljenog dana 30. studenog  2020. godine, tražilo se 18 izvršitelja.  
Nakon provedenog natječajnog i selekcijskog postupka odabrani  su kandidati:

1.   BUDIMIR KOMERIČKI ANITA
2.   DEBOGOVIĆ DALIBOR
3.   KOLOBARIĆ MARIO
4.   LATINČIĆ ANAMARIJA
5.   MATIJA DAVORIN
6.   MEDIĆ JASMIN
7.   SABLJAK ŽELJKO
8.   SVEKRIĆ DARIO
9.   ŠPIČIĆ MARIJA
10. TUŠEK ALEN

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) čl. 10. st. 1., toč. 10., Zagrebački električni tramvaj d.o.o. objavljuje dana 19.05.2021. godine

OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG POZIVA ZA ZAPOŠLJAVANJE
Vozača autobusa

Na temelju raspisanog Javnog poziva za iskazivanje interesa za zapošljavanje vozača autobusa na određeno vrijeme objavljenog dana 5. listopada 2020. godine, tražili su se kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

-srednja stručna sprema, smjer vozač cestovnog motornog vozila
-važeća vozačka dozvola D kategorije
-najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima vozača C i D kategorije
-zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova vozača
-periodička izobrazba vozača za prijevoz putnika (KOD 95)
-posjedovanje „kartice vozača“ (memorijska kartica za digitalni tahograf)

Nakon provedenog natječajnog i selekcijskog postupka odabrani su sljedeći kandidati:
1.  BARIŠIĆ PEJO
2.  BARTULAC SLOBODAN
3.  BATINA LUKA
4.  DIZDAR VJEKOSLAV
5.  DOMJANOVIĆ ANTE
6.  FILIPČIĆ KRUNOSLAV
7.  FORKO VLADO
8.  GRABAR MARIO
9.  JAGIĆ ZLATKO
10. JELIĆ ANTE
11. JURČEVIĆ IGOR
12. KEZERIĆ MARKO
13. KOVAČIĆ DANIJEL
14. KUČKOVEČKI GORAN
15. KUREK MARIO
16. MATIJAŠ IVAN
17. MATKOVIĆ RUDOLF
18. MEŠTRIĆ MARKO
19. MRŠIĆ MARKO
20. NOVOSEL KRISTIAN
21. PAVLINOVIĆ MATE
22. PEJIĆ MILE
23. POTOČKI ANTONIO
24. PREMUŽIĆ MARKO
25. PUCEKOVIĆ IVAN
26. RAŠIĆ MATEJ
27. RUŠNOV DAMIR
28. SUČEC IVAN
29. ŠENJUG MARKO
30. ŠIMUNEC IVAN
31. ŠOŠTARIĆ DANIJEL
32. UDOVIČIĆ IGOR
33. VRBANAC DARIO
34. VRKIĆ HRVOJE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) čl. 10. st. 1., toč. 10., Zagrebački električni tramvaj d.o.o. objavljuje dana 18.05.2021. godine

OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG POZIVA O IZBORU KANDIDATA ZA UPUĆIVANJE NA PREKVALIFIKACIJU  
za zanimanje vozač / vozačica tramvaja
- Poslovno područje promet

Na temelju raspisanog Javnog poziva za iskazivanje interesa za osposobljavanje i zapošljavanje na radnom mjestu "Vozač tramvaja I " u Poslovnom području promet, na određeno vrijeme od jedne godine, objavljenog dana 01. prosinca  2020. godine, tražilo se 58 kandidata.  

Nakon provedenog natječajnog i selekcijskog postupka odabrani su kandidati:

1. ANTUNOVIĆ MARIJANA
2. BAHLEN MATEA
3. BAKULA MARINA
4. BARIČEVIĆ TOMISLAV
5. BARNJAK JAKOV
6. BIĆANIĆ DANE
7. BIJELIĆ MATEA
8. BLAŽETIĆ MARINA
9. BOŠNJAK ŽELJKO
10. BULJAN BRANIMIR
11. ČIČAK ANA
12. ĆIBARIĆ NIKOLA
13. ĆOSIĆ MATEJ
14. ĆOSIĆ NIKOLA
15. DRLJO GABRIJELA
16. FILIPČIĆ MARTINA
17. FILIPOVIĆ PERICA
18. GALIĆ ZDENKO
19. GEGIĆ FRANJO
20. HAJDINJAK KRISTINA
21. ILIĆ GORDAN
22. IVANDIĆ GORDANA
23. JAMBROVIĆ MLADEN
24. JELEČ VLATKA
25. JELIČIĆ ŽELJKA
26. JOVIĆ DAMIR
27. JURČEVIĆ DOMINIK
28. JURIĆ IVAN DAVID
29. KAŠIĆ KARLA
30. KATIČIĆ NIKOLA
31. KELAVIĆ ANTONIO
32. KOJUNDŽIĆ ANTONIO
33. LABUS DIJANA
34. MARGETIĆ MATEO
35. MARIĆ ANTE
36. MARIJANOVIĆ ANĐELKO
37. MARINOVIĆ MARIJANA
38. MARKOVIĆ MARIO
39. MATEJAŠ NIKOLA
40. MESIĆ DARKO
41. MILIČEVIĆ ANA MARIJA
42. PANDŽIĆ IVA
43. PAVLOVIĆ STJEPAN
44. PETRAC DOMINIK
45. PRSKALO IVAN
46. RADONIĆ DANIJELA
47. RATKIĆ IRENA
48. REICHER DOMINIK
49. RELATA IVICA
50. RUJEVČAN IVANA
51. SEDLIĆ-BILANOVIĆ NIKOLAS
52. STANIĆ VERONIKA
53. STOJANAC JOSIPA
54. SVRTAN STELLA
55. ŠEKERIJA MATEJ
56. ŠUŠKOVIĆ DAMIR
57. TILJAK LEON
58. ZIMŠEK TOMISLAV
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Javni poziv za iskazivanje interesa za slobodna radna mjesta objavljen 1. travnja 2021. godine:
  Obrazac za prijavu na Javni poziv objavljen 1. travnja 2021. godine možete preuzeti ovdje.

Rok za dostavu ponuda je 8 dana od objave Javnog poziva.

Ponuda se pisanim putem podnosi na adresu:

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.
Poslovno područje pravnih poslova i ljudskih resursa
Ozaljska 105
10 000 Zagreb 
s naznakom "Za javni poziv za iskazivanje interesa za zapošljavanje".


19. ožujka 2021. godine.

Uprava Društva dana 19. ožujka 2021. godine donosi Odluku o poništenju Javnog poziva za prikupljanje ponuda u svrhu implementacije Internet radija i opreme za marketing u vozilima javnog gradskog prijevoza Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o.

19. ožujka 2021. godine.

Uprava Društva dana 19. ožujka 2021. godine donosi Odluku o poništenju Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora podnođenjem pisanih ponuda br. 1/2021.

8. ožujka 2021. godine

Temeljem čl. 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15 i 112/18) i članka 4. st. 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/12, 3/18, 6/19, 23/19) Zagrebački električni tramvaj d.o.o., Zagreb, Ozaljska 105, objavljuje:
Na sljedećoj poveznici možete preuzeti Prilog 1. Javnog natječaja.

Rok za dostavu pisanih ponuda je do utorka, 23. ožujka 2021. u 14.00 sati.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. ožujka 2021. godine.

Uprava Društva dana 19. ožujka 2021. godine donosi Odluku o poništenju Javnog poziva za prikupljanje ponuda za zakup oglasnih površina u vozilima javnog prijevoza i u prostorima Žičare Sljeme.

5. ožujka 2021. godine

Temeljem članka 12. Izjave o osnivanju društva Zagrebački električni tramvaj d.o.o. (potpuni tekst od 29. studenoga 2019. godine), Uprava društva raspisuje:
Na sljedećoj poveznici možete preuzeti Prilog 1. Javnog poziva.

Rok za dostavu pisanih ponuda je do petka, 19. ožujka 2021. godine, u 14.00 sati.

Ovdje možete doznati najčešća pitanja i odgovore.


Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) čl. 10. st. 1., toč. 10., Zagrebački električni tramvaj d.o.o. objavljuje dana 17.02.2021. godine

OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG POZIVA ZA ZAPOŠLJAVANJE
na poslovima "Izvršni radnik III" - Poslovno područje promet, Prometno područje Žičara

Na temelju raspisanog Javnog poziva za iskazivanje interesa za zapošljavanje na radnom mjestu "Izvršni radnik III", Poslovno područje promet, Prometno područje Žičara, na određeno vrijeme od jedne godine, objavljenog dana 24. kolovoza  2020. godine i ponovljenog dana 10. prosinca 2020. godine, tražilo se 15 izvršitelja.  
Nakon provedenog natječajnog i selekcijskog postupka odabrani  su kandidati:

1.   BAOTIĆ IVAN
2.   BOZOKI ZORAN
3.   ČULIG FILIP
4.   GAČIĆ BORIS
5.   KNEŽEVIĆ ZVONIMIR
6.   KOSTRIĆ NIKOLA
7.   MARTIĆ MATEJ
8.   MUŽIĆ DARKO
9.   PERICA KARLO
10. PETREKOVIĆ MATIJA
11. SABLJIĆ FILIP
12. SIČAJA STJEPAN
13. ŠIPRAK ANTONIO
14. ŠLEZINGER ALAN
15. ŠOLČIĆ VIKTOR

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) čl. 10. st. 1., toč. 10., Zagrebački električni tramvaj d.o.o. objavljuje dana 17.02.2021. godine

OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG POZIVA ZA ZAPOŠLJAVANJE
na poslovima "Zaštitar tehničar" - Služba općih poslova, Odjel sigurnosti

Na temelju raspisanog Javnog poziva za iskazivanje interesa za zapošljavanje na radnom mjestu "Zaštitar tehničar" u Službi općih poslova, Odjel sigurnosti, na određeno vrijeme od jedne godine, objavljenog dana 30. studenog  2020. godine, tražilo se 7 izvršitelja.  
Nakon provedenog natječajnog i selekcijskog postupka odabrani  su kandidati:

1.   BLAŽUN TOMISLAV
2.   SALOPEK STIPE
3.   ŽEŽELJ JURICA
​Ponovljeni Javni poziv za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto objavljen 10. prosinca 2020. godine:

  Obrazac za prijavu na Javni poziv objavljen 10. prosinca 2020. godine možete preuzeti ovdje.

Rok za podnošenje ponuda je 18. prosinca 2020. godine.

Ponuda se pisanim putem podnosi na adresu:

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.
Poslovno područje
Pravnih poslova i ljudskih resursa
Ozaljska 105
10000 Zagreb 
s naznakom "Za javni poziv za iskazivanje interesa za zapošljavanje".
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zagrebački električni tramvaj d.o.o. dana 4. prosinca 2020. godine objavljuje:

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup vanjskih površina vozila ZET-a

I. Izmjena Javnog poziva za zakup vanjskih površina vozila ZET-a.

Ponude s dokazima dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom 
"JAVNI POZIV - NE OTVARAJ - POVJERENSTVO ZA ZAKUP VANJSKIH POVRŠINA VOZILA ZET-a",

putem pošte na adresu: 
ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o.
Ozaljska 105
10 000 Zagreb
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

​Javni poziv za iskazivanje interesa za slobodna radna mjesta objavljen 1. prosinca 2020. godine:

  Obrazac za prijavu na Javni poziv objavljen1. prosinca 2020. godine možete preuzeti ovdje.

Rok za dostavu ponuda je 20. prosinca 2020. godine.

Ponuda se pisanim putem podnosi na adresu:

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.
Poslovi ljudskih resursa
Ozaljska 105
10000 Zagreb 
s naznakom "Za javni poziv za iskazivanje interesa za zapošljavanje".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni poziv za iskazivanje interesa za slobodna radna mjesta objavljen 30. studenoga 2020. godine:
  Obrazac za prijavu na Javni poziv objavljen 30. studenoga 2020. godine možete preuzeti ovdje.

Rok za dostavu ponuda produljuje se do 16. prosinca 2020. godine.

Ponuda se pisanim putem podnosi na adresu:

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.
Poslovno područje
Pravnih poslova i ljudskih resursa
Ozaljska 105
10000 Zagreb 
s naznakom "Za javni poziv za iskazivanje interesa za zapošljavanje".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) čl. 10. st. 1., toč. 10., Zagrebački električni tramvaj d.o.o. objavljuje dana 23.11.2020. godine
 
 
OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG POZIVA ZA ZAPOŠLJAVANJE - Vozača autobusa
 
Na temelju raspisanog Javnog poziva za iskazivanje interesa za zapošljavanje vozača autobusa na određeno vrijeme objavljenog dana 9. srpnja 2020. godine, tražili su se kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
- srednja stručna sprema, smjer vozač cestovnog motornog vozila
- važeća vozačka dozvola D kategorije
- najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima vozača C i D kategorije
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova vozača
- periodička izobrazba vozača za prijevoz putnika (KOD 95)
- posjedovanje „kartice vozača“ (memorijska kartica za digitalni tahograf)
 
Nakon provedenog natječajnog i selekcijskog postupka odabrani su sljedeći kandidati:

1. AUGUSTIN MARKO
2.  BARAĆ FILIP
3.  BLAGA IGOR
4.  BOLFEK TOMISLAV
5.  BOŽIČEVIĆ SINIŠA
6.  BREŠČAKOVIĆ ALEN
7.  BUZJAK DARIO
8.  CESTARIĆ MARIO
9.  ČIČAK MARKO
10.ČUKELJ ZLATKO
11.DROPUČIĆ GORAN
12.DUČKIĆ ANTONIO
13. DUJMOVIĆ DARKO
14. GALIĆ PETAR
15. GRABUŠIĆ MILJENKO
16. HANŽEK DRAGUTIN
17. HARAK LEINA
18. HRUŠKAR TOMISLAV
19. HUDI FILIP
20. ILIĆ DARIO
21. IVIĆ ANTON
22. JAKLENEC MARIO
23. JOSIPOVIĆ DENIS
24. JOVANČEVIĆ IVAN
25. JOZIPOVIĆ TOMISLAV
26. JUTIĆ MARKO
27. KOLETIĆ DANIEL
28. KOMLJENOVIĆ NIKOLA
29. KRALJ IVICA
30. KRASNIQI GRANIT
31. KRNJAK MATIJA
32. LOVRENČIĆ DAMIR
33. MARENIĆ MARINO
34. MILIČEVIĆ MATIJAN
35. MOČLJANIN MLADEN
36. PAVLIĆ FILIP
37. PAŽUR MILJENKO
38. PERENSKI IVAN
39. POZAIĆ KARLO
40. SALOPEK IVAN
41. SEVEROVIĆ PERICA
42. SMOLJIĆ MARIN
43. ŠARIĆ IVAN
44. ŠEPERIĆ JAKOV
45. ŠIJANSKI MARIJAN
46. ŠIMIĆ MIROSLAV
47. TKALČIĆ VALENTINA
48. TOKIĆ NEVEN
49. VRBANČIĆ MARIO
50. ZEKO DARIO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zagrebački električni tramvaj d.o.o. dana 30. listopada 2020. godine objavljuje:

Rok za podnošenje ponuda s traženim dokazima iznosi 10 (deset) dana od dana objave ovog poziva na internet stranici ZET-a (www.zet.hr).

Ponude s dokazima dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

"JAVNI POZIV-NE OTVARAJ-POVJERENSTVO ZA PRIKUPLJANJE PONUDA U SVRHU
IMPLEMENTACIJE INTERNET RADIJA I OPREME ZA MARKETING U VOZILIMA JAVNOG
GRADSKOG PRIJEVOZA ZAGREBAČKOG ELEKTRIČNOG TRAMVAJA D.O.O." ,

putem pošte na adresu:

ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ D.O.O.,
Ured Uprave,
Ozaljska 105, ZagrebZagrebački električni tramvaj d.o.o. dana 22. listopada 2020. godine objavljuje: 

Obavijest o poništenju javnog poziva za prikupljanje ponuda u svrhu implementacije internet radija  i opreme za marketing u vozilima javnog gradskog prijevoza Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o. objavljen 14. rujna 2020. godine.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ponovljeni javni poziv za iskazivanje interesa za slobodna radna mjesta objavljen 5. listopada 2020. godine:

Javni poziv - "Vozač autobusa I"  - 40 izvršitelja na određeno vrijeme od 1 godine Obrazac za prijavu na PONOVLJENI Javni poziv objavljen 5. listopada 2020. godine možete preuzeti ovdje.

Ponuda se pisanim putem podnosi od 6. do 20. listopada 2020. godine na adresu:

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.
Poslovno područje
Pravnih poslova i ljudskih resursa
Ozaljska 105
10000 Zagreb 
s naznakom "Za javni poziv za iskazivanje interesa za zapošljavanje".
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zagrebački električni tramvaj d.o.o. dana 14. rujna 2020. godine objavljuje:

Javni poziv za prikupljanje ponuda u svrhu implementacije internet radija i opreme za marketing u vozilima javnog gradskog prijevoza Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o.
Rok za podnošenje ponuda s traženim dokazima iznosi 8 (osam) dana od dana objave ovog poziva na internet stranici ZET-a (www.zet.hr).

Ponude s dokazima dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

"JAVNI POZIV-NE OTVARAJ-POVJERENSTVO ZA PRIKUPLJANJE PONUDA U SVRHU
IMPLEMENTACIJE INTERNET RADIJA I OPREME ZA MARKETING U VOZILIMA JAVNOG
GRADSKOG PRIJEVOZA ZAGREBAČKOG ELEKTRIČNOG TRAMVAJA D.O.O." ,

putem pošte na adresu:

ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ D.O.O.,
Ured Uprave,
Ozaljska 105, Zagreb


Zagrebački električni tramvaj d.o.o. dana 30. rujna 2020. godine objavljuje Obavijest o poništenju javnog poziva za iskazivanje interesa za popunjavanje radnog mjesta: Vozač autobusa I – 40 izvršitelja na određeno vrijeme od 1 godine, objavljen 11. rujna 2020. godine.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Javni poziv za iskazivanje interesa za slobodna radna mjesta objavljen 11. rujna 2020. godine:
  Obrazac za prijavu na Javni poziv objavljen 11. rujna 2020. godine možete preuzeti ovdje.

Ponuda se pisanim putem podnosi od 12. do 26. rujna 2020. godine na adresu:

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.
Poslovno područje
Pravnih poslova i ljudskih resursa

Ozaljska 105
10000 Zagreb 
s naznakom "Za javni poziv za iskazivanje interesa za zapošljavanje".
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Javni poziv za iskazivanje interesa za slobodna radna mjesta objavljen 24. kolovoza 2020. godine:

  Obrazac za prijavu na Javni poziv objavljen 24. kolovoza 2020. godine možete preuzeti ovdje.

Ponuda se pisanim putem podnosi od 25. kolovoza do 8. rujna 2020. godine na adresu:

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.
Poslovno područje
Pravnih poslova i ljudskih resursa

Ozaljska 105
10000 Zagreb 
s naznakom "Za javni poziv za iskazivanje interesa za zapošljavanje".
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Javni poziv za iskazivanje interesa za slobodna radna mjesta objavljen 9. srpnja 2020. godine:

  Obrazac za prijavu na Javni poziv objavljen 9. srpnja 2020. godine možete preuzeti ovdje.

Ponuda se pisanim putem podnosi od 10. do 24. srpnja 2020. godine na adresu:

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.
Poslovno područje
Pravnih poslova i ljudskih resursa

Ozaljska 105
10000 Zagreb 
s naznakom "Za javni poziv za iskazivanje interesa za zapošljavanje".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) čl. 10. st. 1., toč. 10., Zagrebački električni tramvaj d.o.o. objavljuje dana 11.05.2020. godine
 
 
Obavijest o ishodu javnog poziva za zapošljavanje:

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zagrebački električni tramvaj d.o.o. dana 18. ožujka 2020. godine objavljuje Obavijest o poništenju javnog poziva za iskazivanje interesa za popunjavanje radnog mjesta: Samostalni tehnolog II, Poslovno područje infrastruktura i okoliš, koji je objavljen na ovoj stranici dana 13. siječnja 2020. godine. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zagrebački električni tramvaj d.o.o. dana 21. veljače 2020. godine objavljuje Obavijest o poništenju javnog poziva za iskazivanje interesa za popunjavanje radnog mjesta: Ekonomist III, Poslovno područje ekonomskih poslova i informatike, Odjel računovodstva, koji je objavljen na ovoj stranici dana 13. siječnja 2020. godine. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zagrebački električni tramvaj d.o.o. dana 19. veljače 2020. godine objavljuje Obavijest o poništenju javnog poziva za iskazivanje interesa za popunjavanje radnog mjesta: Ekonomist I, Poslovno područje ekonomskih poslova i informatike, Odjel računovodstva, koji je objavljen na ovoj stranici dana 13. siječnja 2020. godine. 
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) čl. 10. st. 1., toč. 10., Zagrebački električni tramvaj d.o.o. objavljuje dana 21.01.2020. godine

 
Obavijest o ishodu javnog poziva za zapošljavanje:
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) čl. 10. st. 1., toč. 10., Zagrebački električni tramvaj d.o.o. objavljuje dana 21.01.2020. godine
 
 
Obavijest o ishodu javnog poziva za zapošljavanje:

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) čl. 10. st. 1., toč. 10., Zagrebački električni tramvaj d.o.o. objavljuje dana 15.01.2020. godine
 
 
Obavijest o ishodu javnog poziva za zapošljavanje:

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni pozivi za iskazivanje interesa za slobodna radna mjesta objavljeni 13. siječnja 2020. godine:
 • Javni poziv -  "Ekonomist I"   - Poslovno područje ekonomskih poslova i informatike, Odjel računovodstva 
 • Javni poziv -  "Ekonomist lll " - Poslovno područje ekonomskih poslova i informatike, Odjel računovodstva
 • Javni poziv -  "Samostalni tehnolog ll" - Poslovno područje infrastruktura i okoliš  
 • Javni poziv -  "Građevinski radnik ll"    - Poslovno područje infrastruktura i okoliš 
Obrazac za prijavu na Javne pozive objavljene 13. siječnja 2020. godine možete preuzeti ovdje.

Ponuda se pisanim putem podnosi na adresu:

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.
Poslovi ljudskih resursa
Ozaljska 105
10000 Zagreb 
s naznakom "Za javni poziv za iskazivanje interesa za zapošljavanje".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/1385/15) čl. 10. st. 1., toč. 10., Zagrebački električni tramvaj d.o.o. objavljuje dana 08.01.2020. godine

Obavijest o ishodu javnog poziva za zapošljavanje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zagrebački električni tramvaj d.o.o. dana 14.siječnja 2020.g objavljuje Obavijest o poništenju javnog poziva za prikupljanje ponuda za zakup vanjskih površina vozila ZET-a koji je objavljen na internet stranici ZET-a ( www.zet.hr ) dana 24. prosinca 2019.g.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)  čl. 10. st. 1., toč. 10., Zagrebački električni tramvaj d.o.o. objavljuje dana 30.12.2019. godine

Obavijest o ishodu javnog poziva za zapošljavanje:
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) čl. 10. st. 1., toč. 10., Zagrebački električni tramvaj d.o.o. objavljuje dana 20.12.2019. godine

  
Obavijest o ishodu javnog poziva za zapošljavanje:
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obavijesti o ishodu javnog poziva za zapošljavanje:
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na temelju Odluke o davanju u zakup vanjskih površina vozila društva Zagrebački električni tramvaj (dalje: ZET), Uprava društva ZET dana 24.12.2019. godine raspisuje:
  Uprava društva ZET dana 31.12.2019. godine donosi:
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) čl. 10. st. 1., toč. 10., Zagrebački električni tramvaj d.o.o. objavljuje dana 21.11.2019. godine

OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG POZIVA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Projektant II u Službi za nadzor, upravljanje i razvoj prometa, Odjel održavanja sustava i opreme za nadzor i upravljanje prometom

Na temelju raspisanog Javnog poziva za iskazivanje interesa za zapošljavanje na radnom mjestu Projektant II, Služba za nadzor,upravljanje i razvoj prometa, Odjel održavanja sustava i opreme za nadzor i upravljanje prometom, na određeno vrijeme od jedne godine, objavljenog dana 27. kolovoza 2019. godine, tražilo se 2 kandidata.  

Nakon provedenog natječajnog i selekcijskog postupka odabrani  su kandidati:

 1.   IVANUŠIĆ  TEA
 2.   VUČETIĆ   MILE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) čl. 10. st. 1., toč. 10., Zagrebački električni tramvaj d.o.o. objavljuje dana 21.11.2019. godine

OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG POZIVA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Referent za sigurnost prometa II u Službi za nadzor, upravljanje i razvoj prometa, Odjel za sigurnost prometa i kontrolu prometnog osoblja

Na temelju raspisanog Javnog poziva za iskazivanje interesa za zapošljavanje na radnom mjestu Referent za sigurnost prometa II, Služba za nadzor,upravljanje i razvoj prometa, Odjel za sigurnost prometa i kontrolu prometnog osoblja, na određeno vrijeme od jedne godine, objavljenog dana 27. kolovoza 2019. godine, tražilo se 1 kandidat.  

Nakon provedenog natječajnog i selekcijskog postupka odabran  je kandidat:
 
1. KOS DUBRAVKO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni pozivi za iskazivanje interesa za slobodna radna mjesta produljuju se do 5. srpnja 2019. godine, a koji su objavljeni 18. lipnja:
 
Javni pozivi za iskazivanje interesa za slobodna radna mjesta objavljeni 18. lipnja 2019. godine:
Obrazac za prijavu na Javni poziv za VSS - strojarskog i elektrotehničkog smjera možete preuzeti ovdje.

Obrazac za prijavu na Javni poziv za SSS - strojarskog i elektrotehničkog smjera možete preuzeti ovdje.

Ponuda se pisanim putem podnosi na adresu:

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.
Poslovi ljudskih resursa
Ozaljska 105
10000 Zagreb 
s naznakom "Za javni poziv za iskazivanje interesa za zapošljavanje".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) čl. 10. st. 1., toč. 10., Zagrebački električni tramvaj d.o.o. objavljuje dana 27.06.2019. godine
 
 
OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG POZIVA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Pomoćni radnik u Poslovnom području Održavanje autobusa, Poslovnom području Održavanje tramvaja, Poslovno područje Tehnika i infrastruktura
 
Na temelju raspisanog Javnog poziva za iskazivanje interesa za zapošljavanje na radnom mjestu Pomoćni radnik, u Poslovnom području Održavanje autobusa, Poslovnom području održavanje tramvaja i Poslovnom području Tehnika i infrastruktura, na određeno vrijeme od jedne godine, objavljenog dana 29. travnja 2019. godine, tražilo se 5 kandidata.  
 
Nakon provedenog natječajnog i selekcijskog postupka odabrani  je kandidat:
 
1. HREN MIRO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) čl. 10. st. 1., toč. 10., Zagrebački električni tramvaj d.o.o. objavljuje dana 27.06.2019. godine

 
OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG POZIVA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Samostalni tehnolog I u Poslovnom području Održavanje autobusa, Poslovnom području Održavanje tramvaja
 
Na temelju raspisanog   Javnog poziva za iskazivanje interesa za zapošljavanje na radnom mjestu Samostalni tehnolog I, u Poslovnom području Održavanje autobusa i Poslovnom području Održavanje tramvaja, na određeno vrijeme od jedne godine, objavljenog dana 29. travnja 2019. godine, tražilo se 3 kandidata koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
 
 • VŠS – strojarski smjer
 
Nakon provedenog natječajnog i selekcijskog postupka odabran  je kandidat:
 
1. BUDAK ZORAN
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) čl. 10. st. 1., toč. 10., Zagrebački električni tramvaj d.o.o. objavljuje dana 27.06.2019. godine
 
 
OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG POZIVA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Pravni referent II u Službi pravnih poslova i ljudskih resursa
 

Na temelju raspisanog ponovljenog Javnog poziva za iskazivanje interesa za zapošljavanje na radnom mjestu Pravni referent II, u Službi pravnih poslova i ljudskih resursa, na određeno vrijeme od jedne godine, objavljenog dana 06. ožujka 2019. godine, tražilo se 2 kandidata  koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
 
- VSS diplomirani pravnik,
 
Nakon provedenog natječajnog i selekcijskog postupka odabrani  su kandidati:
 
1. BAGIĆ TANJA
2. BARIČEVIĆI VANA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) čl. 10. st. 1., toč. 10., Zagrebački električni tramvaj d.o.o. objavljuje dana 27.06.2019. godine
 
 
OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG POZIVA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Čistač u Poslovnom području Održavanje autobusa, Poslovno područje Tehnika i infrastruktura
 

Na temelju raspisanog   Javnog poziva za iskazivanje interesa za zapošljavanje na radnom mjestu Čistač, u Poslovnom području Održavanje autobusa i Poslovnom području Tehnika i infrastruktura, na određeno vrijeme od jedne godine, objavljenog dana 29. travnja 2019. godine, tražilo se 5 kandidata.  
 
Nakon provedenog natječajnog i selekcijskog postupka odabrani  su kandidati:
 
1. DUŽAIĆ LIDIJA
2. PETRIC INES
3. SAMBOL MAGDALENA
4. ŠKRBA MATEO
5. WALENSCHAG MIRA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) čl. 10. st. 1., toč. 10., Zagrebački električni tramvaj d.o.o. objavljuje dana 19.06.2019. godine.
 
                   OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG POZIVA  ZA ZAPOŠLJAVANJE
                                                           Vodoinstalater
                                u Poslovnom području Tehnika i infrastruktura
 

 
Na temelju raspisanog ponovljenog Javnog poziva za iskazivanje interesa za zapošljavanje na radnom mjestu Vodoinstalater, u Poslovnom području tehnika i infrastruktura  na određeno vrijeme od jedne godine, objavljenog dana 28. ožujka 2019. godine, tražio se 1 kandidat koji ispunjava  sljedeće uvjete:
 
- srednja stručna sprema, smjer - vodoinstalater
 
Nakon provedenog natječajnog i selekcijskog postupka odabran  je kandidat:
 
1. KOCEV TODOR


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) čl. 10. st. 1., toč. 10., Zagrebački električni tramvaj d.o.o. objavljuje dana 19.06.2019. godine.
 
                OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG POZIVA ZA ZAPOŠLJAVANJE
                                                 Građevinski radnik
                         u Poslovnom području Tehnika i infrastruktura
 

 
Na temelju raspisanog ponovljenog Javnog poziva za iskazivanje interesa za zapošljavanje na radnom mjestu Građevinski radnik, u Poslovnom području tehnika i infrastruktura  na određeno vrijeme od jedne godine, objavljenog dana 28. ožujka 2019. godine, tražilo se 2 kandidata  koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
 
- srednja stručna sprema, smjer - građevinski
 
Nakon provedenog natječajnog i selekcijskog postupka odabran  je kandidat:
 
1. BILANDŽIJA DANIJEL


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) čl. 10. st. 1., toč. 10., Zagrebački električni tramvaj d.o.o. objavljuje dana 19.06.2019. godine.
 
             OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG POZIVA ZA ZAPOŠLJAVANJE
                                               Bravar
  u Poslovnom području Održavanje autobusa, Poslovnom području
  Održavanje tramvaja, Poslovnom području Tehnika i infrastruktura
 

 
 
Na temelju raspisanog ponovljenog Javnog poziva za iskazivanje interesa za zapošljavanje na radnom mjestu Bravar, u Poslovnom području Održavanje autobusa, Poslovnom području Održavanje tramvaja, Poslovnom području Tehnika i infrastruktura  na određeno vrijeme od jedne godine, objavljenog dana 28. ožujka 2019. godine, tražilo se 2 kandidata  koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
 
- srednja stručna sprema, smjer - bravar
 
Nakon provedenog natječajnog i selekcijskog postupka odabran  je kandidat:
 
1. GAJSKI STJEPAN


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) čl. 10. st. 1., toč. 10., Zagrebački električni tramvaj d.o.o. objavljuje dana 18.06.2019. godine.
 
     OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG POZIVA ZA ZAPOŠLJAVANJE
                                            Referent I
                      u Odjelu prodaje karata i tarifni sustav


Na temelju raspisanog Javnog poziva za iskazivanje interesa za zapošljavanje na radnom mjestu Referent I, u Prodaji i kontroli karata, Odjel prodaje karata i tarifni sustav,  na određeno vrijeme od jedne godine, objavljenog dana 07. ožujka 2019. godine, tražilo se 5 kandidata  koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
 
- srednja stručna sprema,
 
Nakon provedenog natječajnog i selekcijskog postupka odabrani  su kandidati:
 
1. CVOK VILIM
2. GAVRIĆ DAJANA
3. GRGIĆ MONIKA
4. MARIĆ VALERIJA
5. PARNICA IVAN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Javni poziv za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto objavljen 7. lipnja 2019. godine:
Obrazac za prijavu na Javni poziv objavljen 7. lipnja 2019. godine možete preuzeti ovdje.

Ponuda se pisanim putem podnosi na adresu:

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.
Poslovi ljudskih resursa
Ozaljska 105
10000 Zagreb 
s naznakom "Za javni poziv za iskazivanje interesa za zapošljavanje".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Javni pozivi za iskazivanje interesa za slobodna radna mjesta objavljeni 5. lipnja 2019. godine:
Obrazac za prijavu na Javne pozive objavljene 5. lipnja 2019. godine možete preuzeti ovdje.

Ponuda se pisanim putem podnosi na adresu:

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.
Poslovi ljudskih resursa
Ozaljska 105
10000 Zagreb 
s naznakom "Za javni poziv za iskazivanje interesa za zapošljavanje".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) čl. 10. st. 1., toč. 10., Zagrebački električni tramvaj d.o.o. objavljuje dana 29.05.2019. godine
  
OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG POZIVA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Vozača autobusa
 

Na temelju raspisanog Javnog poziva za iskazivanje interesa za zapošljavanje vozača autobusa na određeno vrijeme objavljenog dana 14. veljače 2019. godine, tražili su se kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
-srednja stručna sprema, smjer vozač cestovnog motornog vozila
-važeća vozačka dozvola D kategorije
-najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima vozača C i D kategorije
-zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova vozača
-periodička izobrazba vozača za prijevoz putnika (KOD 95)
-posjedovanje „kartice vozača“ (memorijska kartica za digitalni tahograf)
 
Nakon provedenog natječajnog i selekcijskog postupka odabrani su sljedeći kandidati:

  1. BAHLEN MARKO
  2. BARBARIĆ DAVOR
  3. BOGOVIĆ ZORAN
  4. BORAS JOŠKO
  5. BRKIĆ DAMIR
  6. ČIČAK ILIJA
  7. DEVERIĆ DANIEL
  8. DRGESTIN DAMIR
  9. DUBRAVICA SILVIJO
10. FILIPIN VALENTINO
11. FODOR ROBERT
12. GAŠI MUSTAF
13. GRDENIĆ MARIJAN
14. HRGETIĆ DRAGUTIN
15. HRKA TOMICA
16. JELIČIĆ MATO
17. JURENEC TOMISLAV
18. JUŠINSKI DRAGO
19. KEREP TOMISLAV
20. KISIĆ IGOR
21. KOSIĆ JOSIP
22. KVATERNIK TOMISLAV
23. LOVRIĆ DAMIR
24. LJUBIJANKIĆ SANEL
25. MARJANOVIĆ GORAN
26. MARKOTA SLAVKO
27. MATUŠKO TUGOMIR
28. MEGLIĆ KRISTIJAN
29. MIERŽVINSKI DARIO
30. MIKLEČIĆ DRAŽEN
31. MILIČEVIĆ IVAN
32. NOVAČIĆ DAMIR
33. OSONIČKI STJEPAN
34. PAVLOVIĆ MARINA
35. PEJIĆ DAVOR
36. PEJIĆ DRAŽEN
37. PETKOVIČEK DALIBOR
38. RATEŠIĆ JOSIP
39. RUŽEK IVICA
40. SAMBOL SILVIJE
41. STRELAR MARIO
42. TIPURA JURO
43. TIPURA ILIJA
44. TOMIĆ MARIJAN
45. TUPEK MARIJAN
46. TUŠAK MARIJANA
47. VALJAVEC MARKO
48. VNUČEC MATIJA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Obavijest o ishodu javnih poziva za zapošljavanje na radnim mjestima Automehaničar, Monter, Ličilac – objavljeni 20.02.2019., te Električar, Građevinski radnik, Autolimar, Bravar, Stolar, Autoelektričar, Vodoinstalater – objavljeni 04.02.2019. godine.

Obavijest pročitajte OVDJE.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni poziv za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto objavljen 29. travnja 2019. godine:
Obrazac za prijavu na Javni poziv objavljen 29. travnja 2019. godine možete preuzeti ovdje.

Ponuda se pisanim putem podnosi na adresu:

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.
Poslovi ljudskih resursa
Ozaljska 105
10000 Zagreb 
s naznakom "Za javni poziv za iskazivanje interesa za zapošljavanje".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni pozivi za iskazivanje interesa za slobodna radna mjesta objavljeni 29. travnja 2019. godine:
Obrazac za prijavu na Javne pozive objavljene 29. travnja 2019. godine možete preuzeti ovdje.

Ponuda se pisanim putem podnosi na adresu:

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.
Poslovi ljudskih resursa
Ozaljska 105
10000 Zagreb 
s naznakom "Za javni poziv za iskazivanje interesa za zapošljavanje".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponovljeni Javni pozivi za iskazivanje interesa za slobodna radna mjesta objavljeni 28. ožujka 2019. godine:
Obrazac za prijavu na ponovljene Javne pozive objavljene 28. ožujka 2019. godine možete preuzeti ovdje.

Ponuda se pisanim putem podnosi na adresu:

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.
Poslovi ljudskih resursa
Ozaljska 105
10000 Zagreb 
s naznakom "Za javni poziv za iskazivanje interesa za zapošljavanje".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obrazac za prijavu na javni poziv (potreba za radnicima) objavljen na stranicama HZZ-a
27. ožujka 2019. godine za radna mjesta Samostalni tehnolog II i Projektant II možete preuzeti ovdje
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ponovljeni Javni poziv za iskazivanje interesa za slobodna radna mjesta objavljeni 13. ožujka 2019. godine:
Obrazac za prijavu na ponovljene Javne pozive objavljene 13. ožujka 2019. godine možete preuzeti ovdje.

Ponuda se pisanim putem podnosi na adresu:

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.
Poslovi ljudskih resursa
Ozaljska 105
10000 Zagreb 
s naznakom "Za javni poziv za iskazivanje interesa za zapošljavanje".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup zemljišta za postavljanje reklamnih panoa možete preuzeti OVDJE.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Top